• El Col·legi d’Advocats Penal Internacional incorpora al seu comitè tres penalistes catalans
  • Promou la incorporació de noves organitzacions
  • Aposten per donar resposta a víctimes amb la justícia restaurativa

MAYTE PIULACHS - BARCELONA

L’ advo­ca­cia cata­lana és solidària i inqui­eta. Un exem­ple és el cas de tres pena­lis­tes cata­lans que aca­ben de ser esco­llits mem­bres del comitè exe­cu­tiu del Col·legi d’Advo­cats Penal Inter­na­ci­o­nal (CAPI) , creat l’any 2002 per més de 350 lle­trats, col·legis d’advo­cats i ONG amb l’objec­tiu d’impul­sar una pro­fessió jurídica inde­pen­dent davant la Cort Penal Inter­na­ci­o­nal i d’altres orga­nis­mes. El reco­ne­gut advo­cat Luis del Cas­ti­llo, mort l’agost pas­sat, va ser un dels impul­sors i pre­si­dent d’aquesta enti­tat amb seu a la Haia i Bar­ce­lona, i ara els pena­lis­tes Anto­nia Rocha, Jaume Antich i Javier Gar­cia Mallol asse­gu­ren que volen “man­te­nir viu el seu lle­gat” i aspi­ren que el CAPI sigui “la veu de tots els advo­cats al món i la de tots els col·legis d’advo­cats davant la Cort Penal Inter­na­ci­o­nal”.

 

 

L’actual pre­si­dent del CAPI és Dra­gos Chi­lea, de Roma­nia. Antich n’és el secre­tari gene­ral (amb fun­ci­ons de CEO); Rocha, la tre­so­rera, i Gar­cia Mallol ha de ser rati­fi­cat com adjunt de pre­sidència. El CAPI està cons­tituït per un con­sell del qual els juris­tes poden ser inte­grants a títol indi­vi­dual o en nom d’enti­tats. És el cas de Rocha, que repre­senta la Fon­da­tion Con­go­laise Pour la Pro­mo­tion des Droits Humains et la Paix (FOCDP), i de Gar­cia en nom de l’Asso­ci­ació Pro Drets Humans i Obser­va­tori Cri­mi­nal. “Repre­sen­tar una enti­tat que no té fàcil anar a les reu­ni­ons del CAPI, a Europa, és el meu gra de sorra per asso­lir un món més res­pectuós. Fem d’alta­veu de països on es vul­ne­ren els drets humans”, declara Rocha. En l’àmbit esta­tal, també en són mem­bres el Col·legi d’Advo­cats de Bar­ce­lona, el de Màlaga i el Con­sejo de la Abo­gacía Española. Antich avança que un dels rep­tes del col·legi és incor­po­rar nous mem­bres, dels quals cita amb interès el Con­sell de l’Advo­ca­cia Cata­lana. De pro­jec­tes, indica que el CAPI vol impul­sar l’obser­va­tori de l’advo­cat en risc, con­so­li­dar el màster en dret penal inter­na­ci­o­nal que impar­tei­xen amb la Uni­ver­si­tat Rovira i Vir­gili, a més d’ofe­rir semi­na­ris al Cen­tre d’Estu­dis Jurídics de Bar­ce­lona, on la secre­ta­ria tècnica del CAPI, coor­di­nada per Laura Veri­cat, té la seva seu. Els delic­tes al vol­tant del feno­men migra­tori serà la nova jor­nada del 26 de juny.

Gar­cia, mem­bre del CAPI des del 2006, sosté que en països en con­flicte “els advo­cats són els pri­mers a ser repre­sa­li­ats, i el col·legi vol pro­te­gir tots els juris­tes”. I la que­re­lla Argen­tina con­tra els crims del fran­quisme? Cal dero­gar la llei d’amnis­tia per per­se­guir-los? Els tres pena­lis­tes com­par­tei­xen que “és un tema com­plex amb afec­ta­ci­ons polítiques, soci­als i jurídiques”. Segons Antich, “la llei no té encaix amb la nor­ma­tiva inter­na­ci­o­nal de drets humans, però no es pot obviar el prin­cipi d’irre­tro­ac­ti­vi­tat, ni el de lega­li­tat”. Amb tot, Antich, Rocha i Gar­cia sos­te­nen que “cal donar res­posta a les vícti­mes” i apos­ten per vies com “la justícia res­tau­ra­tiva”.

Coalition for the International Criminal Court

 

El CAPI desea informarles del anuncio oficial del Master en Justicia Penal Internacional creado en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili

4ª Reunión Internacional de la Oficina de la Defensa

25 y 26 Noviembre 2016 Londres, Inglaterra

INFORME RESUMEN

 

Defence Office of the Special Tribunal for Lebanon

Dear Madam, Sir,

The Defence Office of the Special Tribunal for Lebanon thank you again for your participation in the Fourth International Meetings of Defence Offices which were held in London, on 25th and 26th of November 2016.

Please find attached the Summary report of the Meetings in French, English and Arabic. 

You will also find attached the questionnaire on Defence Investigations, which we thank you for completing in the language of your choice, and sending back to us, if you have not already done so. As Johann said during the Meetings,your answers will be very useful in that they will illustrate the Guide to Investigations with concrete examples from you experience.

Thank you again for your participation and we hope to see you again in Nuremberg for the Fifth Meetings in 2017.

Kind regards,